Εκπαίδευση Στελεχών Αντιμετώπισης Καταστροφών

Ειδίκευση στη Διδακτική της Πρόληψης | Συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών (ΙΔΑΦΚ)